18 stycznia, 2022
Odpowiedzialność za zaniedbanie przeglądów budowlanych

Odpowiedzialność za zaniedbanie przeglądów budowlanych

To na zarządcy lub właścicielu obiektu budowlanego ciąży obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego budynku. Taką konieczność narzucają przepisy prawa budowlanego, wszystko to w imię bezpieczeństwa lokatorów zamieszkujących dany obiekt. Co grozi osobie, która zaniedba obowiązkowe Przeglądy Budowlane?

Prawo stanowi, że jeżeli zarządca lub właściciel nie utrzymuje budynku w odpowiednim stanie technicznym, użytkuje go niezgodnie z jego przeznaczeniem i niezgodnie z przepisami, lub nie zapewnia bezpiecznego użytkowania obiektu, podlega karze grzywny i/lub pozbawienia bądź ograniczenia wolności do jednego roku. W przypadku kiedy zarządca zaniedbuje, określone Prawem Budowlanym, przeglądy okresowe, również podlega karze grzywny. Jednak w momencie, kiedy w wyniku zaniedbania badania stanu technicznego, dojdzie do wypadku, osobie odpowiedzialnej zostaną postawione dodatkowe zarzuty.

Sprawdź: Konserwacja instalacji – gproperties.pl

Przeglądy instalacji, czy przeglądy gaśnic leżą w gestii zarządcy, ale obowiązek utrzymania budynku w odpowiednim stanie technicznym, spoczywa jednak na każdym lokatorze. W przypadku dostrzeżenia usterki bądź potencjalnego zagrożenia, każdy lokator ma powinien zgłosić ten stan rzeczy do zarządcy. Ponadto obowiązkiem jest udostępnianie lokali mieszkalnych osobom wykonującym okresowe badania techniczne, np. badania ciągów wentylacyjnych, czy szczelności instalacji gazowej. Bezpieczeństwo w budynkach mieszkalnych, w kwestii moralnej, pozostaje odpowiedzialnością zbiorową. Każdy powinien czuć się w obowiązku do zgłoszenia zauważonych defektów. Jedynie w ten sposób możliwe jest zapewnienie całkowitego bezpieczeństwa.

Dodaj komentarz