28 stycznia, 2022
Częstotliwość przeprowadzania kontroli budynków

Częstotliwość przeprowadzania kontroli budynków

Obowiązkowe przeglądy budowlane, określone przepisami Prawa Budowlanego, wymagają cyklicznego przeprowadzania przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Jak często należy kontrolować poszczególne elementy?

Okresowe przeglądy techniczne budynku mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa jego lokatorom. Dlatego prawo bardzo jasno precyzuje częstotliwość występowania poszczególnych kontroli. Stan techniczny obiektu budowlanego musi zostać sprawdzony każdorazowo w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa spowodowanego działaniem sił natury lub człowieka. Oprócz tego, każdego roku należy kontrolować:

– instalację tryskaczową oraz hydranty wewnętrzne. Konieczne są również przeglądy gaśnic.

– instalację gazową wraz z pomiarem jej szczelności

– techniczną sprawność budynków i instalacji narażonych czynników oraz instalację służącą ochronie środowiska

– przewody kominowo-dymowe, spalinowe i wentylacyjne

– kotłownię o mocy kotła przekraczającej 70 KW

Co pięć lat kontroli podlega:

– sprawność techniczna i wartość użytkowa obiektu, jak również estetyka budynku i jego bliskiego otoczenia

– instalacja elektryczna i piorunochronowa w zakresie sprawności połączeń, stanu osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji.

Przeglądy wind wykonywane są zgodnie z zaleceniami producenta, natomiast prawo stanowi, że zarządca lub właściciel budynku ma obowiązek zapewnić całodobowy serwis wind. Jeżeli nie ma możliwości naprawy „od ręki”, konieczne jest uwolnienie osoby zamkniętej w niesprawnym dźwigu.

Zobacz więcej na:

Dodaj komentarz